قاعدة er و est

قاعدة المقارنة و التفضيل في اللغة الانجليزية Comparative and Superlative. تعریف صفت تفضیلی یا همان (comparative): صفت تفضیلی یا صفت برتر برای مقایسه دو یا چند چیز با هم بکار میرود

2022-11-30
    ترهيم باترول ربع من 2006 الي 2017 سوبرسفا ي
  1. بعيد further – far أبعد
  2. این صفات اغلب با than استفاده می شوند